Regulamin Programu Stałego Klienta

 

REGULAMIN "PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA” SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.PROMYCZEK.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem Programu STAŁEGO KLIENTA o jest Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK (Wydawnictwo PROMYCZEK) z siedzibą: Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz adres do doręczeń: Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7342015534, REGON 005705739-00112, adres poczty elektronicznej: sklep@promyczek.pl, numer telefonu: 18 443 44 00

1.2.Niniejszy Program STAŁEGO KLIENTA skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.

1.3.Program STAŁEGO KLIENTA organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.sklep.promyczek.pl

2. DEFINICJE

2.1.Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1.KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie STAŁEGO KLIENTA.

2.1.2.  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.3.ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK  (Wydawnictwo PROMYCZEK) z siedzibą: Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz adres do doręczeń: Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7342015534, REGON 005705739-00112, adres poczty elektronicznej: sklep@promyczek.pl, numer telefonu: 18 443 44 00

2.1.4.PRODUKT – rzeczbędąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.1.5.PROGRAM STAŁEGO KLIENTA – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwany dalej Programem.

2.1.6.PUNKTY – punkty przyznawane Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające wybór nagrody na warunkach niniejszego Regulaminu. Punkty przyznawane są tytułem zawieranych umów sprzedaży Produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2.1.7.REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu STAŁEGO KLIENTA.

2.1.8.SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym www.sklep.promyczek.plw którym organizowany jest niniejszy Program STAŁEGO KLIENTA.

2.1.9. NAGRODA, NAGRODY – Produkty, które Klient będzie mógł wymienić za Punkty zgodnie z niniejszym Regulaminem

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STAŁEGO KLIENTA

3.1.Uczestnikiem Programu Stałego Klienta może być każdy zarejestrowany Klient. Udział w Programie jest dobrowolny.

3.2.  Klient przystępuje do Programu podczas zakładania konta Klienta w Sklepie Internetowym.

3.3. Klient aby móc zbierać Punkty w ramach Programu musi posiadać zarejestrowane Konto Klienta, oraz w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym musi być zalogowanym na swoim Koncie. Zakupy dokonane bez rejestracji Klienta nie są objęte Programem.

4.WARUNKI PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA

4.1.Program STAŁEGO KLIENTA rozpoczyna się od 17 lutego 2018 i obowiązuje przez czas nieokreślony.

4.2.Klientowi biorącemu udział w Programie przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko umów sprzedaży zawieranych za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym przez zarejestrowanego Klienta i nie obejmuje tym samym umów zawieranych bez rejestracji,za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Punkty przyznawane są w terminie 3 dni od dnia, w którym Produkt został wysłany Klientowi.

4.3.Punkty przyznawane są Klientowi zgodnie z następującym przelicznikiem:

10 złoty wartości umowy sprzedaży Produktu = 1 Punkt

Do wartości umowy sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy Produktu. Do wartości dotychczas zawartych przez Klienta umów sprzedaży z Organizatorem nie uwzględnia się wartości umów sprzedaży, od których Klient następnie odstąpił.

4.4.Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.

4.5.Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym Klient ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie poprzez:

a)  poprzez zapisanie swojego adresu do newslettera (jednorazowo 5 pkt.) – wypisanie się powoduje odjęcie Punktów

b) poprzez dodanie opinie o Produkcie – punkty zostaną przydzielone w momencie zatwierdzenia opinii przez Organizatora (1 pkt. za opinię)

c) udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora – na warunkach wskazanych w danej akcji.

4.6.Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu lub uzyskaniu Punktów w inny dopuszczalny sposób Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów w ramach Konta Klienta.

Klient jest uprawniony także uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem pośrednictwem poczty elektroniczne: sklep@promyczek.pl  

5.WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY RZECZOWE

5.1. Klient po uzyskaniu odpowiedniej ilości Punktów  jest uprawniony do wymiany Punktów na Nagrody z grupy  proponowanych przez Organizatora Produktów w Sklepie Internetowym. Klient dokonuje wyboru nagrody spośród listy produktów znajdującej się na Koncie Klienta, w części pt. „Program Lojalnościowy”.

5.2. Po dokonaniu zgłoszenia wymiany Punktów na Nagrody w Sklepie Internetowym oraz opłaceniu symbolicznej opłaty w wysokości 0,01 zł (1 gorsz), Organizator w ciągu 7 dni roboczych wymieni Punkty na wybraną Nagrodę, a saldo Punktów zostanie  pomniejszona o wartość Nagrody.

5.3. Organizator na swój koszt wysyła Nagrodę do Klienta przesyłką ekonomiczną poleconą na adres wskazany na Koncie Klienta w ciągu 7 dni roboczych od wymiany Punktów na Nagrody. Klient może wskazać inny adres dostawy Nagrody niż podany na Koncie Klienta, poprzez kontakt z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@promyczek.pl w której poda właściwy adres wysyłki.

5.4. Organizator nie ponosi winy za niedostarczenie nagrody z powodu błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy lub nieodebrania przesyłki w terminie. Ponowne wysłanie Nagrody wiązać się będzie z poniesieniem kosztu wysyłki w kwocie 9 zł płatne przy odbiorze.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanych Nagród: poprzez dodawanie nowych propozycji, jak i usuwanie ze względu na braki w magazynie.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu skutkuje odmową udziału w nim.

6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu STAŁEGO KLIENT.

6.3.Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

6.4.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@promyczek.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz

7.WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA

7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez usunięcie swojego Konta Klienta w sklepie internetowym www.sklep.promyczek.pl

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje związane z Programem Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@promyczek.pl lub też pisemnie na adres: Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz

8.2.Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.

9.2.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.

9.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl